Miejsce robót budowlanych, centrum Frankfurtu n/Menem. Foto: Niemcy.pl (BD)

Miejsce robót budowlanych, centrum Frankfurtu n/Menem. Foto: Niemcy.pl (BD)

(Źródło: Ambasada Niemiec w Warszawie)

Praca sezonowa na terenie Niemiec

Osoby, które ukończyły 18 lat mogą podjąć pracę do maksymalnie 6 miesięcy w roku kalendarzowym w rolnictwie (uprawa roślin, chów zwierząt), w leśnictwie, w przetwórstwie owoców i warzyw, w hotelarstwie i gastronomii oraz w tartakach i przy produkcji płyt pilśniowych, wiórowych i.in. W tym okresie możliwa jest zmiana pracodawcy.

Do tego rodzaju stosunków pracy nie znajdują zastosowania dwustronne niemiecko-polskie uregulowania; są one nawiązywane na podstawie niemieckiego prawa pracy. Oferta kształtuje się według zapotrzebowania niemieckich pracodawców. Personelowi pomocniczemu zatrudnionemu przy objazdowych imprezach widowiskowych może być udzielone zezwolenie na zatrudnienie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika sezonowego nie może być niższy niż 30 godzin przy przeciętnie sześciodniowym tygodniu pracy. W pozostałych kwestiach stosuje się regulacje zawarte w Ustawie o czasie pracy.

Formalności związane z podjęciem tego rodzaju pracy załatwiane są poprzez jednostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Składanie podań oraz dobór kandydatów następuje – przy udziale niemieckich pracodawców – za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy. Oferty pracy sezonowej kierowane są w pierwszym rzędzie do osób bezrobotnych. Decydujące są przy tym kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka. Są to oferty nieliczne. Imienne oferty, tzn. wystawione na nazwisko konkretnego pracownika, pracodawca niemiecki wysyła bezpośrednio na adres pracownika w Polsce.

Dalsze informacje w sprawie procedury naboru można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy www.ohp.pl

Po przyjeździe, na podstawie udzielonego przyrzeczenia, na druku „przyrzeczenie wydania zezwolenia/umowa o pracę” udzielane jest ZEZWOLENIE EU NA PRACE (ARBEITSERLAUBNIS EU), które należy pobrać przed podjęciem zatrudnienia. Jego ważność biegnie najwcześniej od dnia wystawienia.

Od 1 lipca 2005 r. polscy pracownicy sezonowi w Niemczech podlegają regulacjom Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Dla części tych pracowników sezonowych oznacza to, że będą objęci ubezpieczeniem w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Od tego dnia zmienia się przynależność do systemu zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób, które są zatrudnione w Polsce na  podstawie umowy o pracę lub pozostają w stosunku służby i podejmują pracę sezonową w  Niemczech w czasie płatnego urlopu. Osoby takie, na podstawie Europejskiego Prawa Wspólnotowego, objęte są przepisami polskiego systememu zabezpieczenia społecznego, jeżeli przed podjęciem pracy sezonowej w Niemczech podlegały obowiązkowemu ubezpieczniu w ZUS.

Niemiecki pracodawca jest więc zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia łącznej składki (części pracodawcy i pracownika) do polskiego systemu. Możliwe jest również, że pracownik zobowiąże się do odprowadzenia łącznej składki do ZUS (części pracodawcy i pracownika) po powrocie do Polski.

Od 2006 r. również za osoby pracujące na własny rachunek, tj. osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą (a firma nadal jest prowadzona przez pracowników, pełnomocników, osoby współpracujące) oraz rolników/domowników objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego składka odprowadzana jest do polskiego systemu, jeżeli przed podjęciem pracy sezonowej w Niemczech podlegały obowiązkowemu ubezpieczniu w ZUS lub w KRUS.

W przypadku wszystkich pozostałych polskich pracowników sezonowych w Niemczech postępuje się tak jak przed 1 lipca 2005 r.: podlegają oni przepisom niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego. W przypadku zatrudnienia krótkotrwałego są tylko ubezpieczeni w ustawowym ubezpieczeniu wypadkowym, a  pracodawca zawiera dla nich prywatną polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

Z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego, w niemieckim ubezpieczeniu społecznym obowiązek ubezpieczenia społecznego nie powstaje, jeżeli zatrudnienie w jednym roku kalendarzowym nie przekracza dwóch miesięcy lub 50 dni roboczych i nie stanowi ono podstawowego źródła utrzymania. W każdym innym przypadku pracownik sezonowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, opiekuńczego, emerytalno-rentowego, wypadkowego oraz ubezpieczenia od bezrobocia.

Ważna wskazówka dla pracowników sezonowych, podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu wypadkowym:

Instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są w Niemczech branżowe organizacje przedsiębiorstw działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania wypadków przy pracy, jeżeli pracownik na skutek wypadku pozostaje niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni. Z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Inaczej niż w polskim systemie ubezpieczenia społecznego, niemiecki system ubezpieczenia wypadkowego nie przewiduje wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.

W przypadku pytań w związku z wypadkiem przy pracy można nawiązać kontakt z  niemiecko-polską instytucją łącznikową w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, jest to branżowy zakład ubezpieczenia wypadkowego przewoźników transportu drogowego.

Oto adres:

Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
Postfach 21 01 54
47023 Duisburg
tel.: +49 (0) 203 – 29 52-0
fax: +49 (0) 203 – 29 52-130
www.bgf.de

Dyrektorem polsko-niemieckiej instytucji łącznikowej jest Pan Baska. Instytucja łącznikowa jest właściwa dla zatrudnionych we wszystkich wymienionych na wstępie sektorach jak np. rolnictwo, gastronomia.

Share →